İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
  • Neredeyim :

Türbeler Müzesi Müdürlüğü

Türbeler Müzesi Müdürlüğü
Sultanahmet Mahallesi At Meydanı Caddesi Dalbastı Sokak No:2 Posta Kodu:34122 - Fatih/İSTANBUL

Telefon

0212 518 29 19

Açık Olduğu Günler / Saatler için tıklayınız

Sosyal Medya ve Web Site
    
Ulaşım
 
 

Tarihçe:

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan İstanbul Türbeler Müze Müdürlüğü, İstanbul’daki Bakanlığımıza bağlı türbelerin her türlü hizmetlerini bir idarece yürütmek amacıyla 15 Şubat 1978 yılında kurulmuştur. İstanbul Türbeler Müze Müdürlüğü, bağımsız bir Müze Müdürlüğü olarak kuruluşunun öncesinde de çeşitli Müze Müdürlüklerine bağlı bir birim olarak çalışmalarını sürdürmüştür.

İstanbul Türbeler Müzesi’nin kuruluşu 1925 yılında Tekke ve Zaviyelerin kapatılması sonrası ortaya çıkan durum ile başlatılabilir.

Cumhuriyetimizin kuruluşundan kısa bir süre sonra, Heyet-i Vekile (Bakanlar Kurulu) 2 Eylül 1341 (1925) tarih ve 2413 numaralı kararıyla; Tekke ve Zaviyeler ile Türbeler Hakkındaki Kararnamenin 5. Maddesinde, türbelerin kapatıldığı ve kıymete haiz olan türbelerin ‘’Emr-i muhafaza ve idaresi’’nin Maarif Vekaleti’ne (Milli Eğitim Bakanlığı) devredildiğini görmekteyiz. Bu emre istinaden kurulan komisyonla ‘’kıymete haiz’’ türbeler olan, Türk büyüklerinden ve ayrıca tarihi, mimari ve sanatsal değeri bulunan türbeler tespit edilmeye çalışmıştır.

Bu arada 30 Kasım 1925 tarih ve 677 sayılı ‘’Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar İle Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair’’ kanun ile Türkiye genelindeki türbeler kapatılmıştır. Bu zamandan itibaren 25 yıl süresince türbeler tamamen kapalı kalmıştır. Ancak 4 Mart 1950 tarih ve 5566 sayılı kanun ile 677 sayılı kanuna bir ek fıkra getirilerek ‘’Türbelerden, Türk büyüklerine ait olanlarla büyük sanat değeri bulunanlar Milli Eğitim Bakanlığı’nca umuma açılabilir. Bunlara bakım için gerekli memur ve hizmetliler tayin edilir. Açılacak türbelerin listesi Milli Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanır ve Bakanlar Kurulu’nca tasvip olunur.’’ hükmü getirilmiştir. Bu kanunla ilk aşamada 8’i İstanbul’da olmak üzere toplam 19 türbe kamuya açılmıştır.

Bilahare 7 Şubat 1990 tarih ve 3612 sayılı kanun değişikliğiyle ‘’Türbelerden Türk büyüklerine ait olanlarla büyük sanat değerleri bulunanlar Kültür Bakanlığınca umuma açılabilir. Bunlara bakım için gerekli memur ve hizmetliler tayin edilir.’’ hükmüyle, türbelerin açılma ve idare edilme yetkisi Kültür Bakanlığı’na devredilmiştir.

Komisyonca tespit edilen türbeler, 1925’li yıllarda Maarif Vekaleti’ne bağlı olan İstanbul Arkeoloji Müzeleri Umum Müdürlüğüne bağlanmıştır. 1940 yılında ise Topkapı Sarayı Müzesi’nin denetimine geçmiştir. 1966 yılında bağımsız bir müdürlük haline gelmiş, 1970 yılına gelince de bağımsız müdürlüğüne son verilerek Kültür Bakanlığı Türk ve İslam Eserleri Müzesi’ne bağlanmıştır. O tarihten yukarıda zikredilen 15 Şubat 1978 tarihine kadar ise bu Müze Müdürlüğüne bağlı olarak kalmıştır.

İstanbul Türbeler Müzesi Müdürlüğü olarak 1978 yılında bir Müdürlük hüviyeti kazanmamızdan 2013 yılına kadar idari birimlerimiz Sultanahmet’te I. Ahmed Türbesi müştemilatında, 63 pafta, 99 ada, 28 parsel numaralı taşınmaz üzerinde faaliyet göstermekte idi. Ancak Müdürlüğümüz kendisine bağlı olan ve İstanbul geneline yayılmış 117 türbe ile tüm İstanbul halkına hizmet vermektedir.

Galata Mevlevihanesi ve bu adla kayıtlı taşınabilir kültür varlıkları 11/10/1976 tarih ve 209.1-4-4-4708 sayılı yazısı ile 1975 yılında kurulan Divan Edebiyatı Müzesine devredilmiştir. 2006 yılında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 07/03/2006 tarih ve 31315 sayılı Bakanlık Makamından alınan olur ile Galata Mevlevihanesi müştemilatında yer alan türbelerin (Şeyh Galip Türbesi, Halet Said Efendi Türbeleri) bakım ve güvenliği Galata Mevlevihanesi Müdürlüğü’ne devredilmiştir.

Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 26/07/1979 tarih ve 006790 sayılı onayı ile Deniz Müzesine devredilmiştir. 

Sultan II. Selim Türbesi, III. Murad Türbesi, III. Mehmed Türbesi, Şehzadegan Türbesi, Sultan Mustafa ve İbrahim Türbeleri Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 06/08/1981 tarih 4883 sayılı ve 22/05/1981 tarih, 3425 sayılı onayları gereğince bahçesinde bulundukları Ayasofya Müzesi’ne devredilmiştir.

Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından 29/08/1996 tarih ve 3503 sayılı Bakanlık Makamından alınan olur ile Şeyh Mustafa Devati Türbesi İstanbul Türbeler Müzesi tarafından ziyarete açılmıştır.

2010 yılında İstanbul Avrupa Kültür Başkenti Ajansı sponsorluğunda Topkapı Sarayı Has Ahırlar Sergi Salonunda ilk geçici sergisi açılmıştır.